تور ویتنام

narvan logo

مطالب گردشگری کیوتو

کیوتو تجسم واقعی ژاپن باستان است و بقایای شکوه امپراتوری ژاپن را به نمایش می گذارد. سفر به کیوتو به عنوان شهری با سنت های حفظ شده، معابد خیره‌کننده، باغ‌های آرام ذن، کوچه‌های سنگ‌فرش‌شده باریک و بافت سنتی در شهر قدیمی، تجربه ای بسیار باارزش خواهد بود. کیوتو با ترکیب جذاب گذشته و حال خود، مقاصدی جذاب را برای دوستداران تاریخ و فرهنگ، هنر و علاقه مندان به پیاده روی ارائه می کند. اگر قصد بازدید از کیوتو را دارید، با راهنمای سفر به کیوتو همراه ما باشید.

چند روز برای سفر به کیوتو کافی است؟

برای این که بتوانید از بیشتر جاهای دیدنی کیوتو بازدید کنید، می توانید صبح زود بیدار شوید و به کشف کیوتو بپردازید. در این صورت ۲ الی ۳ روز می تواند کافی باشد. کاری که در تور ژاپن نیز انجام می دهیم. با این حال، اگر ترجیح می دهید کارها را آهسته پیش ببرید، می توانید روزهای بیشتری را اختصاص دهید. شما می توانید لیستی از کارهایی که باید در کیوتو انجام دهید تهیه کرده و نسبت به آن برنامه ریزی کنید.

بهترین زمان برای سفر به کیوتو چه زمانی است؟

بدون شک، بهترین زمان برای سفر به کیوتو (و بسیاری از نقاط دیگر ژاپن) در زمان ساکورا یا زمان مومیجی است. کیوتو در این دو بازه زمانی بسیار زیبا است. با این حال، به خاطر محبوبیت این زمان، انتظار جمعیت بسیار زیاد را داشته باشید. همچنین از سفر در هفته طلایی (اولین هفته ماه می) و اوبون (اواسط آگوست) اجتناب کنید؛ زیرا تعطیلات بزرگ ژاپن هستند و ژاپنی ها در این زمان، به مسافرت می روند که انبوه جمعیت را بیشتر نیز می کند.

.u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .postImageUrl , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:hover , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:visited , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:active { border:0!important; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:active , .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #141414; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #141414; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://narvanecotour.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25 .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u8ccdbb35faed090f5d5bb5c116ebfb25:after { content: “”; display: block; clear: both; }
بخوانید  ویزای توریستی ژاپن برای ایرانیان

هزینه سفر به کیوتو

در هزینه سفر به کیوتو، باید تمام هزینه های مربوط به سفر را برای بودجه های مختلف بررسی کنیم. برای شروع از هزینه اقامت در کیوتو شروع می کنیم:

هزینه اقامت در کیوتو

هتل آمان کیوتو

هزینه اقامت در کیوتو را در سه سطح اقتصادی، میان رده و لوکس بررسی می کنیم:

اقامت اقتصادی در کیوتو

 • مهمانسراها: شبانه 15 الی 35 دلار برای هر نفر
 • ریوکان ها: شبانه 25 الی 50 دلار برای هر نفر
 • هتل ها: شبانه 30 الی 55 دلار برای هر نفر

اقامت میان رده در کیوتو

 • ریوکان ها: شبانه 55 الی 105 دلار برای هر نفر
 • هتل ها: شبانه 70 الی 140 دلار برای هر نفر

اقامت لوکس در کیوتو

 • هتل های لوکس: شروع از شبانه 140 دلار برای هر نفر
 • هتل های بوتیک: شروع از شبانه 140 دلار برای هر نفر
 • ریوکان های لوکس: شروع از شبانه 175 دلار برای هر نفر همراه با دو وعده غذایی
.u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .postImageUrl , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:hover , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:visited , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:active { border:0!important; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:active , .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #141414; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #141414; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://narvanecotour.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09 .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u8becf730918be56a315e7ab83c4c7f09:after { content: “”; display: block; clear: both; }
بخوانید  بهترین هتل های کیوتو

قیمت کافه های کیوتو

یکی دیگر از هزینه های سفر به کیوتو، هزینه کافه است. چند آیتم کافه های کیوتو را در نظر می گیریم:

 • لاته در استارباکس: حدود 3 دلار
 • اسپرسو دوبل در استارباکس: حدود 2.5 دلار
 • قهوه در دوتور (کافه های زنجیره ای ژاپن): 1.5 دلار
.u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .postImageUrl , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:hover , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:visited , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:active { border:0!important; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:active , .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #27AE60; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #141414; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #141414; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://narvanecotour.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:hover .ctaButton { background-color: #2ECC71!important; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8 .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u3c1c5f75b03accc155746dd8d04417e8:after { content: “”; display: block; clear: both; }
بخوانید  بهترین کافه های ژاپن

قیمت سیم کارت، وای فای جیبی، اجاره تلفن و کافی نت در کیوتو

یکی دیگر از هزینه های سفر به کیوتو، بحث مربوط به سیمکارت و خدمات اینترنتی می باشد. در زیر، به بررسی هزینه های مربوط به به ارتباطات می پردازیم:

 • خرید سیم کارت با 1 گیگ اینترنت: شروع از 15 دلار
 • اجاره وای فای جیبی با اینترنت نامحدود برای یک هفته: حدود 50 دلار
 • خدمات کافی نت: ساعتی حدود 2 دلار

هزینه حمل و نقل در کیوتو

برای گشت و گذار در کیوتو، لازم است که از وسایل حمل و نقل مختلف استفاده کنید. در اینجا به هزینه حمل و نقل در کیوتو می پردازیم:

 • تاکسی: حدود 2.5 دلار برای 2 کیلومتر
 • اتوبوس: حدود 1.5 دلار
 • کارت اتوبوس یک روزه: 3.5 دلار
 • مترو: حدود 1.5 دلار برای هر سفر
 • کرایه دوچرخه: حدود 7 دلار در روز

فعالیت های پیشنهادی در سفر به کیوتو

جاهای دیدنی زیادی در کیوتو برای بازدید وجود دارد. اگر هنوز لیست مقاصد خود را در کیوتو مشخص نکرده اید، همراه ما باشید. در اینجا برخی از کارهایی که باید در کیوتو انجام دهید لیست کرده ایم:

1. بازدید از دروازه های فوشیمی ایناری

بازدید از فوشیمی ایناری در کیوتو

ردیف دروازه های سرخ‌رنگ در فوشیمی ایناری از مقاصد نمادین در کیوتو است. در مجموعه فوشیمی ایناری، وارد منطقه معبد شوید و از زیارتگاه عبور کنید، سپس به پیاده روی ادامه دهید تا دروازه ها را مشاهده کنید. ردیف های توری به عنوان یک مسیر 5 کیلومتری تا کوه ایناری است. اگر نمی خواهید تا کوه ایناری پیاده روی کنید، می توانید کمی پیاده روی کرده و عکس یادگاری بگیرید.

2. از معبد کیومیزودرا دیدن کنید

معبد کیومیزو

کیومیزودرا بی شک یکی از معروف ترین معابد ژاپن است. بازدید از منطقه معبد رایگان است و برای ورود به داخل معبد، 400 ین باید بپردازید. صف ورود به داخل معبد می تواند طولانی باشد و اگر نمی خواهید از معبد بازدید کنید، به گشت و گذار در فضای اطراف کیومیزودرا می توانید اکتفا کنید.

3. در هیگاشیاما و محله گیون قدم بزنید

منطقه گیون در کیوتو

اصلی ترین جذابیت شهر کیوتو، بافت سنتی و محله های باستانی این شهر است. بیشتر مناطق باستانی در محله های هیگاشیاما و گیون واقع شده است. معبد کیومیزودرا نیز در محله هیگاشیاما قرار دارد و می توانید وقت زیادی را برای گشت و گذار در این محله اختصاص دهید. ساختمان‌های سنتی زیبا و فروشگاه‌های سوغاتی زیادی در این محله وجود دارد. می توانید سوغات ژاپن را از این فروشگاه ها تهیه کنید و یا یک لباس کیمونو بخرید و عکس یادگاری در محله باستانی با لباس ژاپنی ثبت کنید.

4. پیاده روی در مسیر فیلسوف را از دست ندهید

پیاده روی فیلسوف ها و ساکورا

مسیر فیلسوف نام مستعار یکی از خیابان های معروف کیوتو است که مسیری آرام و زیبا در امتداد یک کانال است در نهایت به کینکاکوجی ختم می شود. مسیر فیلسوف به خاطر کیتارو نیشیدا، فیلسوف مشهور کیوتو نامگذاری شده است که پیاده روی در این مسیر را به عنوان راهی برای مدیتیشن در نظر گرفته بود. اگر در فصل شکوفه های گیلاس ژاپن سفر می کنید، زیبایی مسیر فیلسوف با درختان ساکورا چند برابر می شود.

5. به معابد گینکاکوجی و کینکاکوجی بروید

معبد کینکاکوجی

با این که نام این دو معبد بسیار شبیه به هم است اما فاصله زیادی از یکدیگر دارند و کینکاکوجی یک معبد طلایی است و گینکاکوجی یک معبد نقره ای است. بازدید از این دو معبد زیبا را از دست ندهید.

6. از آراشیاما دیدن کنید

باغ های بامبو کیوتو

جنگل آراشیاما یکی دیگر از دلایلی است که گردشگران به کیوتو سفر می کنند. اینجا همان معروف ترین جنگل بامبو ژاپن است. فعالیت های زیادی علاوه بر پیاده روی در مسیر جنگل بامبو ژاپن وجود دارد و معابد زیادی را در اطراف آراشیاما خواهید یافت.

وقت زیادی را برای کاوش در جنگل بامبو اختصاص دهید. پارک کامیاما نیز یک مکان آرام برای پیاده روی است و مسیری وجود دارد که شما را به رودخانه کاتسورا می‌برد. پارک آراشیاما در امتداد رودخانه کاتسورا قرار دارد و در فصل ساکورا، این پارک پر از شکوفه های گیلاس می شود. در آراشیاما معابد تنریوجی و سیروجی را از دست ندهید. هزینه ورود به معبد برای هر نفر ۴۰۰ ین می باشد.

جمع بندی

سفر به کیوتو، یکی از مهمترین ‌کارهایی است که باید در ژاپن در نظر بگیرید. این شهر به عنوان پایتخت باستانی ژاپن، جاذبه های زیادی را ارائه می دهد و بازدید از ژاپن بدون کشف کیوتو، به معنای واقعی کلمه ناقص خواهد بود. در راهنمای سفر به کیوتو، اطلاعات لازم را برای گشت و گذار در این شهر فراهم کرده ایم تا بتوانید به بهترین شکل، از وقت خود در کیوتو استفاده کنید. دیدگاه خود را با نارون اکوتور به اشتراک بگذارید.

 

منابع: InsideKyoto

NationalGeographic

GirlEatWorld.net